top of page

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Stichting Taalcursussen Duitse School Den Haag (DISDH)

 

 

1. Algemene informatie

1.1 Standaardcursussen

Onze standaardcursussen worden gegeven op dinsdagavond van 19.00 tot 21.30 uur in de Internationale Duitse School Den Haag. Een standaardcursus duurt in het algemeen 12 weken. De cursussen starten in september en in januari.

Nadere informatie over cursusdata vindt u in ons actuele cursusprogramma.

Tijdens de schoolvakanties van de DISDH worden er geen taallessen gegeven (zie cursusdata).

1.2 Extra cursussen (in de ochtenduren, zomercursus enz.)

De Stichting Taalcursussen in Den Haag biedt ook cursussen aan in de ochtenduren en zomercursussen. Deze cursussen wijken af van ons standaardprogramma. Informatie over deze cursussen kunt u vinden in ons actuele cursusaanbod.

1.3 Privélessen en bedrijfscursussen

Behalve groepslessen worden er ook privélessen aangeboden. Ook kunt u bij ons terecht voor speciale taaltrainingen op maat en bedrijfscursussen die op de wensen van de opdrachtgever zijn afgestemd.

 

Desgevraagd zal de Stichting Taalcursussen u een passend aanbod doen voor privélessen en bedrijfscursussen. Na een schriftelijke akkoordverklaring van de opdrachtgever kunnen de lessen starten.

2. Niveaubepaling en Cursuskeuze

2.1 De cursist zal in een passende niveaugroep worden ingedeeld door docenten van de Stichting. Er is per semester een speciale inschrijfavond waarop wij de cursisten die al voorkennis hebben een niveautest aanbieden.

2.2 Indien er niet voldoende deelnemers zijn voor een groep behoudt de stichting zich het recht voor om groepen samen te voegen.

3. Examens

3.1 De cursussen Duits en Nederlands worden conform het Europees Referentiekader voor Talen gegeven en bereiden voor op de examens die hieraan gekoppeld zijn en extern gedaan kunnen worden.

3.2 Elke cursist ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat van deelname.

4. Aanmelding

4.1 Aanmelding voor een taalcursus is bindend en verplicht tot betaling van het cursusgeld.

4.2 Na aanmelding ontvangt de deelnemers een rekening waarop het te betalen cursusgeld en de betalingstermijn vermeld staan.

5. Kosten en betalingsvoorwaarden.

5.1 De prijzen van de verschillende cursussen vindt u in ons actuele cursusoverzicht op de website; zij vormen op het moment van inschrijving onderdeel van het contract.

5.2 Studenten krijgen op vertoon van hun studentenkaart 10% korting. De korting geldt uitsluitend voor de standaardcursussen.

5.3 De volledige cursuskosten moeten voldaan zijn binnen de gestelde termijn die op de rekening vermeld staat, doch uiterlijk op de 1e cursusdag. Het cursusgeld dient op de 1e cursusdag overgemaakt te zijn op de bankrekening van de Stichting Taalcursussen.

5.4 Indien de cursuskosten niet binnen de gestelde termijn voldaan zijn, verliest de deelnemer zijn recht op deelname.

5.5 De kosten van de cursus zijn exclusief cursusmateriaal. Cursusboeken kunnen op de inschrijfavond worden aangeschaft. De prijzen hiervoor vindt u in het actuele cursusprogramma.

6. Terugbetaling

6.1 Terugbetaling is enkel mogelijk indien er onvoldoende deelnemers zijn en de cursus door de Stichting geannuleerd wordt. In dit geval wordt het cursusgeld binnen 14 dagen terugbetaald.

6.2 Annuleren van een inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk via het contactadres van de stichting. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering (dus niet de verzenddatum) is bepalend voor de opzegtermijn.

 

6.3 Indien de cursist voor aanvang van de cursus en na afloop van de bedenktijd (zie 6.4) afziet van deelname zijn de volgende kosten verschuldigd.

Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus:           € 50 administratiekosten

Binnen 1 week voor aanvang van de cursus:      50% van het cursusgeld

Vanaf de eerste cursusdag:                                  100% van het cursusgeld

 

In het geval van een annulering is het verschuldigde bedrag alleen van toepassing op het huidige semester. Het cursusgeld is niet overdraagbaar naar het volgende semester.

 

6.4 Vanaf de datum van inschrijving heeft u recht op een bedenktijd van 14 dagen, die echter op de eerste cursusdag vervalt, ook indien de tijdsduur tussen inschrijving en de eerste cursusdag minder dan 14 dagen bedraagt. Mocht u uw inschrijving ongedaan willen maken, dan moet dit de Stichting Taalcursussen schriftelijk worden medegedeeld. Na afloop van de bedenktijd is uw aanmelding bindend.

6.5 Het cursusgeld van gemiste lessen wordt niet geretourneerd (enige uitzondering zie 6.6).

6.6 Indien ten gevolge van ziekte deelname aan de cursus niet verder mogelijk is, kunnen de kosten van nietgevolgde lessen enkel geretourneerd worden indien een verklaring van de behandelend arts wordt overgelegd. Retournering is in dit geval enkel in de eerste helft van de cursus met aftrek van €50,- administratie kosten mogelijk.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van de Stichting Taalcursussen Duitse School Den Haag en haar medewerkers is tot opzet en grove nalatigheid beperkt.

7.2 De Stichting Taalcursussen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen op grond van overmacht (bijvoorbeeld natuurrampen, brand, overstromingen, overheidsbeschikkingen en andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de contractanten liggen).

8. Klachten

8.1 Klachten kunnen via e-mail bij het bestuur van de Stichting Taalcursussen worden ingediend:

kerstin.ueckert@stiftungsprachkurse.nl

8.2 Klachten worden binnen twee weken in behandeling genomen en binnen vier weken afgehandeld. Mocht
de behandeling van de klacht binnen deze termijn niet mogelijk zijn, dan wordt binnen 4 weken onder
vermelding van de reden hiervoor een indicatie van het te verwachten tijdbestek gegeven.

 

8.3 Indien een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan de klacht voorgelegd worden aan de Schoolvereniging van de Duitse Internationale School Den Haag via het bestuur van de Duitse Internationale School Den Haag: GF@disdh.nl.

8.4 Het oordeel van deze onafhankelijke derde is voor de Stichting Taalcursussen bindend en moet binnen een termijn van 4 weken bekend zijn. Mocht de behandeling van de klacht binnen deze termijn niet mogelijk zijn, dan wordt onder vermelding van de reden hiervoor een indicatie van het te verwachten tijdbestek gegeven. Eventuele consequenties die uit het oordeel van de onafhankelijke derde voortvloeien worden door de Stichting Taalcursussen zo snel mogelijk afgehandeld.

8.5 Klachten en de wijze van afhandeling worden bij de Stichting Taalcursussen geregistreerd en 2 jaar lang bewaard.

9. Bescherming van persoonsgegevens

9.1 De Stichting Taalcursussen behandeld alle informatie over en gegevens van cursisten volgens de geldende AVG. Doorgeven van data aan derden buiten de Stichting Taalcursussen is hierbij niet mogelijk. Persoonlijke gegevens zullen voor administratieve en de les betreffende doeleinden worden opgeslagen en gebruikt. Ook worden e-mail-adressen gebruikt om over actuele cursussen te informeren. Mocht u bezwaar hebben tegen het hier genoemde gebruik mag u te allen tijde een e-mail sturen naar: administration@stiftungsprachkurse.nl.

9.2 Door ons opgeslagen gegevens worden vernietigd, zodra ze voor de bovengenoemde doelen niet meer nodig zijn en er geen wettelijke verplichting tot bewaren meer bestaat.

bottom of page